VAKDIDACTIEK

VAKDIDACTIEK KUNSTZINNIGE ORIENTATIE

Op deze plaats kunt u informatie vinden over de vakdidactiek van de kunstzinnige oriëntatie.

Wat is VAKDIDACTIEK: Het bepalen van adequate leerdoelen, passend bij de eindtermen van het vak. Het ontwikkelen van leerzame leertaken. Het ontwikkelen van effectieve leeractiviteiten. Het ontwikkelen van effectieve werkvormen. Het toetsen van de leerdoelen (summatief) en het leerproces (formatief). Het begeleiden van het leerproces. Zie voor een toelichting deze link.

WAT IS LEREN? EEN DEFINITIE VAN LEREN Het ontstaan of tot stand brengen, door middel van het selecteren, opnemen, verwerken, integreren, vastleggen en gebruiken van en het betekenis geven aan informatie door individuen, groepen of (deel)organisaties, van relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden en/of in het vermogen om te leren. (R.J. Simons, 2010).

WAT IS EFFECTIEF LEREN? ‘Wanneer docenten leren denken over doceren vanuit het perspectief van het leren door hun leerlingen, en leerlingen leren denken over leren vanuit het perspectief van doceren, ontstaat de optimale situatie voor effectief leren, dan laten leerlingen het zelfregulerende vermogen (self-monitoring, self- evaluation, self-assessment, self-teaching) zien, dat het meest gewenst is bij het leren.’ Hattie (2009 – op basis van meer dan 800 meta-analyses)

WAT IS LEREN OVER EN DOOR KUNST?

WAT KENMERKT HET DOMEIN VAN DE KUNST?

Kunst is een discipline of domein. Het bevat een kenmerkende eigen wijze van ervaren, denken en creëren: via beelden, dans, muziek of drama. Kennisverwerving in de kunst is fundamenteel anders dan bijvoorbeeld kennisverwerving in het logisch-mathematische of linguïstische domein:
– Leren door en over kunst is een sensomotorisch, affectief, (meta-)cognitief, creatief, en sociaal proces van embodied, imaginative cognition en creativiteit.
– Creëren bij de kunstvakken is gericht op transformatie van het bestaande. (Efland, 2004; Gardner, 2007; Goodman, 1976; Immordino-Yang & Damasio, 2007; Immordino-Yang, 2009; Plucker et al, 2004).

WAT KENMERKT HET LEREN OVER EN DOOR KUNST?
– Embodied cognition gaat over de wisselwerking tussen lichaam en geest in leerprocessen; abstracte concepten en de rede of ratio zijn gebaseerd op lichamelijke, emotionele en zintuiglijke ervaringen (Immordino-Yang & Damasio, 2007).
– Imagination of verbeeldingsvermogen is de handeling of het vermogen om mentale beelden te vormen van datgene wat niet aanwezig is of wat nog niet eerder ervaren werd. En het is de handeling of het vermogen om nieuwe ideeën of beelden te creëren door combineren en reorganiseren van eerdere ervaringen (Efland, 2004).
– Creativiteit is de interactie tussen vaardigheid, proces en omgeving waardoor een individu of groep een waarneembaar product kan maken dat als nieuw en als nuttig beschouwd kan worden in een bepaalde sociale context (Plucker, Beghetto & Dow, 2004).

Van de Kamp, M.-T. (2013). Hybride kunsteducatie.